Buradasınız: Yönetim / Görev Yetki ve Sorumluluklar
Türkçe
English
Cumartesi, 16.02.2019

Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şevki KOLUKISA

1.Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek.

2.Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.

3.Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

4.Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak Akademik Genel Kurul sunuları hazırlamak.

5.Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.

6.Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulmayan öğrenci sorunlarını Dekan adına dinlemek, çözüme kavuşturmak ve gerekirse Dekana iletmek.

7.Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.

8.Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer,yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek.

9.Yıllık akademik faaliyet raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak.

Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aytekin Hamdi BAŞKAN

1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek

2.İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

3.Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak.

4. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almak.

5. Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.

6.Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak.

7.Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek, bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.

8.Öğrenci disiplin faaliyetlerinin takibini yapmak.

9.Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.

10.Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabülü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak.

11.ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak.

12.Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.

13.Bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak.

14.Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek.

15.Arşiv, istatislik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

16.Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek.

17.Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek.

18.Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.

19.Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak.

20.Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapma.