Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
 • Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirmek.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen, antrenör ve spor bilimcisi yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmen, antrenör ve spor bilimcisi yetiştirmek.
 • Genel eğitim ve özel öğretim alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası yayın ortamlarında yayımlamak ve sonuçların toplum yararına kullanılması için çaba sarf etmek.
 
 • Üstün nitelikli öğretmenler, antrenör ve spor bilimcisi yetiştirerek, genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne akademik katkıda bulunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bir fakülte olmak.
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunmak, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak.
 • Lisansüstü eğitim ile alanında uzman elemanlar yetiştirmek.
 • Yetişkinlerin eğitimi ile ilgili etkinlikleri desteklemek.
 • Toplumda ve eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmak.
 • Eğitim kurumlarının ve toplumun spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
 
 • Ulusal değerlere bağlılık,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlılık,
 • Öz saygı ve insana saygı,
 • Hoşgörü,
 • Emeğe saygı ve başarıyı takdir,
 • Açıklık ve doğruluk,
 • İnsan kaynaklarımıza güven,
 • Yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uygunluk, görev bilinci ve sorumluluğu,
 • Doğaya saygı,
 •  Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
 • Bireylerin inisiyatif kullanması,
 • Alçak gönüllülük,
 • Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseme,
 • Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
 • Katılımcı ve paylaşımcı olma,
 • Kurumunu benimseme ve temsil etme,
 • Demokratik tutum ve davranışları özümseyen
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
 • Yaratıcılık ve üretkenlik,
 • Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim,
 • Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme,
 • Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön plânda tutma,
 • Şikâyet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama,
 • Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık,
 • Adalet ve özgürlükten yana olma,
 • Ahlâkî değerlere bağlılık,
 • Bilimsellik
 • Eğitim-öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen, antrenör ve spor bilimcileri yetiştirmek,
 • Nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını arttırmak,
 • Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerine katkı sağlamak