Kanun ve Yönetmelikler

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; 2547 sayılı Kanunla kurulan ve bu Kanuna göre faaliyetlerini sürdüren bir eğitim-öğretim kurumudur. Yöneticiler ve çalışanlar 2547 sayılı Kanun yanında aşağıda belirtilen diğer Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olarak hedeflerini ve misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

KANUNLAR:

 ·        Anayasa

·         2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

·         657 sayılı Devlet Mamurları Kanunu

·         2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu

·         4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

·         3843 sayılı İkinci Öğretim Kanunu

·         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·         6245 sayılı Harcırah Kanunu

·         6085 sayılı Sayıştay Kanunu

·         5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

·         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

·         4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

·         4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

·         2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun

·         5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

·         7201 sayılı Tebligat Kanunu

·         Bütçe Kanunu

·        5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.

·         6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI:

·  Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar (R.G: 08.06.1994, 21954).

·  Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar (R.G: 19.04.2005, 25791).

 

YÖNETMELİKLER:

·  GRÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği

·  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (R.G: 13.01.1985, 18634).

·  Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik (R.G: 27.06.1983, 18090).

· Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik (R.G:25.10.1982, 17849).

·  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (R.G: 02.12.2004,

·  Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik (R.G:12.01.1983, 17926).

· Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik (R.G: 19.02.2002, 24676).

·  Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Tapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (24.04.2010, 27561).

·  Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle idari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar (R.G: 08.06.1994, 21954).

· Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G: 31.07.2008, 26953).

·  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (R.G: 28.01.1982, 17588).

·  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (R.G: 18.02.1982, 17609).

· Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (R.G: 07.11.1083, 18214).

·  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği (R.G: 21.08.1982, 17789).

· Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği (R.G: 18.04.1986, 19082).

· Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (R.G: 20.09.2005, 25942)

· Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G: 13.04.2005, 25785).

· Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G:26.05.2006, 26179).

·  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (R.G:17.03.2006, 26111).

·  Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (R.G: 12.11.2005, 25991).

·  Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği (R.G: 31.12.1987, 19681).

· Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik.

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği /R.G: 25.04.1984, 18382).

·  Yükseköğretim Kurumları İhale ve Satınalma Yönetmeliği (R.G: 30.12.2003, 25332).

·  Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlamayanların Ön Lisans ve Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik (R.G: 18.03.1989, 20112).

·  Türkiye’de Öğrenim Gören Yabacı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik (R.G: 30.04.1985, 18740).

·  Ders Yükü tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar (Yürütme Kurulu Kararı).

· Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge